آمر منابع بشري

Bachelor's Degree   Afghanistan, Kabul Full Time 654
Date Posted:May 12, 2022
Reference:HR_officer_1401
Closing Date:May 31, 2022
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Male
Functional Area:HUMAN RESOURCE ,Computer Science
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:2 Years
Contract Duration:3 year(s)
Possibility of Contract Extension: Yes
Contract Type:Long-term
Probation Period:2 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Jahan University:

پوهنتون جهان در سال 1392 در شهر کابل آغاز به فعالیت نمود. فعلا در رشته های حقوق،علوم سیاسی،شرعیات،اقتصاد و کمپیوتر ساینس فعالیت دارد.


Job Summary:

 • نیاز سنجی
 • اعلان بست ها
 • شارت لیت
 • اخذ امتحانات و کانفرانس ها
 • آرشیف دوسیه بندی اسناد کارمندان
 • نیازسنجی ارتقای ظرفیت
 • برگزاری کورس ها و ورکشاپ های ارتقای ظرفیت
 • تنظیم قرارداد ها و فسخ آن
 • ترتیب پی رول معاشات
 • ارزیابی کارمندان
 • گزارش دهی به معاونیت اداری


Duties & Responsibilities:

 •  نیاز سنجی
 • اعلان بست ها
 • شارت لیت
 • اخذ امتحانات و کانفرانس ها
 • آرشیف دوسیه بندی اسناد کارمندان
 • نیازسنجی ارتقای ظرفیت
 • برگزاری کورس ها و ورکشاپ های ارتقای ظرفیت
 • تنظیم قرارداد ها و فسخ آن
 • ترتیب پی رول معاشات
 • ارزیابی کارمندان
 • گزارش دهی به معاونیت اداری


Job Requirement:

حد اقل دارنده سند لیسانس در رشته های اقتصاد و کمیپوتر ساینس

Job Location:

Afghanistan, Kabul

Submission Guideline:

jobs.jahanuni@gmail.comو job@jahan.edu.af واجدین شرایط میتواند سی وی و اسناد تحصیلی خویش را از طریق ایمیل آدرس های ذیل ارسال دارند:

یا کاپی سی وی و اسناد دست داشته خویش را به دتفر منابع بشری پوهنتون جهان واقع سرک 3 کارته نو تسلیم نماید.

ىر عنوان ایمیل بست مربوطه(آمر منابع بشری) ذکر شود

جهت معلومات بیشتر به شماره تلفون 0787588978تماس حاصل نماید.
Similar jobs