انگلیسی و کمپیوتر، اصول صنفی

Bachelor's Degree   Afghanistan, Kabul Full Time 1103
Date Posted:Jul 24, 2022
Reference:T.MSEC.2022.007
Closing Date:Aug 20, 2022
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:4
Gender:Female
Functional Area:Tutoring
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:1 - 3 Years
Contract Duration:Not specified
Possibility of Contract Extension: Yes
Contract Type:Long-term
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,English

About Emaad Private High School:

Founded:

Emaad Private High School is the combination of MoE and modern educational system with experience of over a decade stablished to comply gaps between classic and modern educational curriculum. We run a school of modern sciences together with desired environment for the youngest generation of our beloved country in international levels. That is why we say "Emaad is a backbone for learning and understanding".

Job Summary:

البته مضامین جداگانه برای معلمین جداگانه حسب زمره مرتبه داده میشود اگر چه اعلان فعلی در مجموعه به تمامی معلمین مورد نیاز اعلان واحد میباشد.

و نیاز برای طول سال تعلیمی ۱۴۰۱ میباشد

که معلمین واجد شرایط الی ۵

یوم بعد از نشر اعلان هذا جهت مصاحبه خواسته میشوند

 

Duties & Responsibilities:


کنترول کارخانگی و دایری شاگردان و اطمینان از کیفیت آجراآتی بالای دو مورد مذکور.


حفظ مراتب دسپلین صنوف در جریان درس، دهلیز ها و آغاز و ختم زمان درسی مکتب.


اطمینان و مراعت نمودن تطبیق تقسیم اوقات ساعتوار معلمین.


کنترول وضعیت نظافت صنوف، محوطه مکتب و جهت حفظ صفایی هدایت به بخش مربوطه.


کنترول یونیفورم شاگردان بطور روزمره و ترتیب لست شاگردانیکه یونیفورم شان منظم نباشد.


تنظیم امور فرهنگی و مناسبتی مکتب طبق هدایت اداره.


ترتیب و داشتن پلان درسی با در نظرداشت موازین وزارت محترم معارف و مکتب خصوصی عِماد.


استفاده همه جانبه از مواد و ممد درسی.


استفاده از میتود های نوین تدریسی جهت رشد فکری و سطح دانش شاکردان.


پیش از آغاز برنامه سر فیل حاضر بوده و در تهیه مواد برای اسمبلی سهم فعال داشته باشد.


در زمان فرارسیدن امتحانات سوالات را در وقت معین و تعیین شده بصورت تایپی در سه گروپ در فلش دیسک به اداره تسلیم نماید.


اسناد شاگردان مربوط به نگرانی خویش را تکمیل نموده و در مورد تمامی شاگردان معلومات عمومی و آفاقی داشته باشد.


ترتیب و اجراء کتاب ارزیابی شاگردان و تطبیق آن طور یومیه و ترتیب گذارش بصورت ماهوار.


تحریر دایری شاگردان طور یومیه و با رهنمایی و هدایت مفصل.


اشتراک در جلسات لازمه اداره بدون کدام قضاء.


همکاری با معلمین غایب در صورت ضرورت و هدایت سر معلمیت.


سهم فعال در امتحانات حسب لایحه وظیفوی و لزوم دید اداره.


همکاری با اداره در حفظ و مراقبت اشیا و لوازم درسی و شعبات مکتب.


ایراد نظریات و پیشنهادات جهت بهبود امور تدریسی مکتب حسب نیاز.

Job Requirement:

لیسانس و یا چهارده پاس در رشته های ذکر شده در مضامین متذکره از تربیه معلم و دیگر مراجع مربوطه.


مهارت خاص در افهام و تفهیم و استفاده درست از مواد و ممد های درسی.

Job Location:

Afghanistan, Kabul

Submission Guideline:

علاقمندان طبقه ذکور و همچنان طبقه اناث میتوانند به این بخش ها پیشنهاد کاری بدهند.

چون آدرس مکتب قلعه فتح الله، جوار موسسه تحصیلات عالی افغانستان میباشد بناُ آنعده از متقاضیانیکه در ناحیه دهم سکونت داشته باشد بیشتر شانس کاری میداشته باشند.

قابل یاد آوری است که در Subject ایمیل عنوان مضمون را که علاقه به تدریس آنرا دارید را واضح سازید.

تذکر سکونت فعلی تان در خلص سوانح حتمی میباشد.

 واجدین شرایط میتوانند خلص سوانح خود را به ایمیل آدرس (emaad.phs@outlook.com) ارسال نمایند و یا به شماره 0783336133 به تماس گردند.

Submission Email:

  emaad.phs@outlook.com