میترخوان

 
Bachelor's Degree   Afghanistan, Herat Full Time 1096
Date Posted:Jun 14, 2022
Reference:VA-DABS-HQs/14-0075
Closing Date:Jun 29, 2022
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:15
Gender:Male
Functional Area:Electrical Engineering,Economic Growth
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience: Fresh - 1 Year
Contract Duration:Not specified
Possibility of Contract Extension: No
Contract Type:Permanent
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About DABS:

Founded:  

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.

Job Summary:

متصدی این پُست مسؤلیت میتر خوانی ماهوار و امور مربوط آنرا که ذیلاً توضیح داده شده است را بر عهده دارد          


Duties & Responsibilities:


1.      میتر خوانی دوره وار (هر ماه) میتر های مشترکین مربوطه مطابق تقسیم اوقات میتر خوانی (ثبت ارقام در دستگاه ، مبایل چاپ و توزیع بل های برق در ساحه با فعال شدن پروسه میتر خوانی Spot Metering) و یا هم در دفتر ثبت مشترکین.

2.      توزیع بل دوره وار مشترکین به درب منازل آنها.

3.      قطع لین میتر های که عارضه تخنیکی و یا هم کوایف دیگر داشته باشد و تعقیب آنها الی اصلاح.

4.      گزارش دهی نواقصات ساحه در هنگام میتر خوانی (چپه گردشی، عوارض تخنیکی شیشه شکستگی، سرغچ خرابی ، لین های چنگکی و همچنان مسؤل گزارش دهی به مدیر تعین محصول جنکشن مربوطه .

5.      قناعت دادن به مشترکین که به مبلغ بل صرفیه برق که به آن قناعت ندارد.

6.      ترتیب و تنظیم جدول میتر های صفری و تعقیب آنها الی اصلاح کامل.

7.      نگهداری درست از اسناد میتر خوانی.

8.      اطاعت از اوامر مقامات (مطابق پالیسی).

9.      متعهد بودن به اجرای وظیفه مطابق به پالیسی و جلوگیری از فساد و رشوت در حدود مسؤلیت کاری خویش .

10.   داشتن نظم و دسیپلین و اخلاق نیکو با مشترکین .

11.   داشتن هماهنگی کامل با کارمندان جنکشن (آمر مستقیم) ، مدیر جنکشن ، سرگروپ بخش عملیاتی ساحه و کارمندان مربوطه .

12.   رعایت اصول تخنیک بی خطر .

13.   دیگر وظایف قانونی که از طرف آمرین مربوط سپرده میشود
Job Requirement:

لیسانس یا فوق بکلوریا در رشته های اقتصاد و انجنیری برق

Job Location:

Afghanistan, Herat
This job is expired