رئیس حفظ و مراقبت زیربناها

Bachelor's Degree   Afghanistan, Kabul Full Time 644
Date Posted:Aug 18, 2022
Reference:null
Closing Date:Aug 27, 2022
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Railway Engineering,Civil Engineering,Engineering
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:3 - 5 Years
Contract Duration:Not specified
Possibility of Contract Extension: No
Contract Type:Indefinite
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Afghanistan railway authority:

Founded:  

Afghanistan’s infrastructure was largely destroyed during the Soviet invasion, civil conflicts after 1979, and poor maintenance since then. In more than 30 years of conflict virtually no development took place, leaving a huge infrastructure deficit. After 2002, Afghanistan planned to develop major infrastructure projects such as the national rail network, electrical systems whose demands are increasing by 25 per cent annually, national road networks, dams and airfields, all critical issues for Afghanistan.

Job Summary:

هدف وظیفه :بررسی ، کنترول ، سازماندهی و هماهنگی عملیات حفظ و مراقبت زیربناءهای خطوط آهن در مطابقت به نورم ها و ستندردهای مربوطه جهت حرکت مصئون و مداوم قطارها 

Duties & Responsibilities:

وظایف تخصصی:

1.    حصول اطمینان از اجرای به موقع امور حفظ و مراقبت ساختمان های انجنیری و زیربناءهای خط آهن ( پل ، پلچک و سایر ساختمانهای کمکی) با درنظرداشت نورم ها و ستندردهای قبول شده و همچنان قوانین و مقررات اداره.

2.    حصول اطمینان از کارکرد گروپ های حفظ و مراقبت زیربناءهای خط آهن و قدمه های ولایتی به صورت یومیه ، هفته وار ، ماهوار و سالانه؛

3.    نظارت و کنترول از ترتیب و تدوین پلان­های کاری جهت عملی سازی پروسه حفظ و مراقبت زیربناءهای خط آهن.

4.    حصول اطمینان از تطبیق پلان و پروگرام های اداره در رابطه به حفظ و مراقبت زیربناءهای خط آهن.

5.    توظیف و اعزام تیم های انجنیری به ساحه و ولایات جهت نظارت از کیفیت فعالیت های حفظ و مراقبت روتین، دوره ای و سالانه.

6.    نظارت و گزارش گیری از نحوه انجام پروسه حفظ و مراقبت زیربناهای خط آهن و ارائه آن به بخش مربوطه.

7.    ایجاد هماهنگی و ارتباط منظم با بخش های حفظ و مراقبتی ولایات به منظور مدیریت بهتر فعالیت های حفظ و مراقبتی زیربناهای خط آهن.

8.    تهیه، ترتیب و نظارت بر تطبیق لوایح و دستورالعمل ها جهت پیشبرد موثر امور حفظ و مراقبت زیربناهای خط آهن.

9.    طرح و ترتیب پلانهای کاری یومیه، دوره ای و اضطراری حفظ و مراقبت زیربناهای خط آهن و اجراء آن با در نظرداشت نیازمندی های پروژه ها.

10. کنترول و بررسی از برآورد و پیش بینی بودجه سالانه مورد ضرورت برای انجام امور حفظ و مراقبت و بازسازی زیربناهای خط آهن.

11. فراهم نمودن تجهیزات و تسهیلات لازم برای کارمندان و قدمه های ولایتی جهت پیشبرد هر چه بهتر و خوبتر امور حفظ و مراقبت زیربناهای خط آهن.

وظایف مدیریتی:

1-   ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه ریاست در مطابقت با پلان عمومی اداره، به منظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره.

2-   تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی امورات حفظ و مراقبتی زیربناهای خطوط آهن به اساس پلان کاری سالانه اداره.

3-   تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه.

4-   تأمین شفافیت و حسابدهی از اجراآت کاری بخش مربوطه جهت دستیابی به اهداف لازمه.

5-   رهبری و مدیریت کارکنان تحت اثر جهت حصول اطمینان از اجراات موثر و بموقع.

6-   ارزیابی اجراآت کارکنان تحت اثر بمنظور ایجاد انگیزه برای بهبود اجراآت، افزایش مؤثریت و بازدهی کار، تعیین نیازهای آموزشی و بالابردن ارتقاء ظرفیت

7-   ارائه مشوره های مسلکی و اتخاذ تصمیم در امر تحقق اهداف و پروگرام های اداره.

8-   انکشاف و انتقال مهارت های مسلکی، مشوره دهی و آموزش های جریان کار برای کارمندان تحت اثر و تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها .

9-   ارائه گزارش ماهوار ، ربعوار ، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دستاوردهای بخش مربوطه ، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره؛

10-              اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین ، مقررات و اهداف اداره سپرده می شود.

وظایف هماهنگی:

1-   تامین ارتباط و هماهنگی با قدمه های ولایتی اداره خط آهن افغانستان به منظور آگاهی از وضعیت زیربناهای خطوط و همجنان رفع مشکلات و چالش های بوجود آمده در خطوط آهن تحت بهره برداری .

2-   تامین ارتباط و هماهنگی با بخش های مرکزی اداره جهت انسجام بهتر امور بهره برداری و حفظ و مراقبت خط آهن.

Job Requirement:

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری:


این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد ۷، ۸ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی:

1. داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در رشته های خط آهن ( ساختمان ، حفظ و مراقبت خط ) و به درجات بلند تر تحصیلی در رشته های فوق الذکر خط آهن ارجحیت داده می شود.

تجربه کاری:

1.     تجربه کاری حداقل 3 سال مرتبط به وظیفه از داخل و یا خارج کشور .

2.    مدیریتی یا تخصصی بخش های متذکره؛ دو سال برای ماستر و یک سال برای دوکتورا.

مهارت­های لازم:

1.    تسلط به یکی از زبان های رسمی (دری یا پشتو) ، انگلیسی

2.    مهارتهای کامپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه

3.    مهارت های لازم در بخش های رهبری، ارتباطات و تصمیم گیری

Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired

Attachments:

فورم درخواستی.docx

Similar jobs