Description:

بانک بین المللی  افغانستان یک نهاد مالی معتبر در عرصه بانک داری میباشد که از سال 2004 بدینسو در عرصه بانک داری فعالیت دارد و برای هموطنان عزیز خدمات بانک داری را با ستندردهای بین المللی فراهم مینماید. بانک بین المللی افغانستان با حمایت بانک توسعه آسیایی به فعالیت آغاز نموده و امروزه یکی از پیشتاز ترین بانک های کشور میباشد که نه تنها در داخل کشور بلکه بیرون از کشور نیز از شهرت نیک و اعتبار بالای  برخوردار میباشد.

این شرطنامه داوطلبی جهت انتقال اسناد به ولایات در روشنی احکام قوانین نافذه کشور و در مطابقت با پالیسی های داخلی بانک به ویژه پالیسی تدارکارتی و پالیسی مبارزه علیه رشوه و فساد اداری بانک (AIB) ترتیب گردیده است.
 

بدینوسیله از داوطلبان (شرکت های) که علاقه مند شرکت در این داوطلبی میباشند تقاضا میگردد که این شرطنامه را مطالعه و در مطابقت و با در نظرداشت شرایط ذکر شده در این شرطنامه البته بعد از اشتراک در جلسه تعیین شده برای معرفی شرایط توسط بانک بین المللی افغانستان طبق بخش دوم (جزییات شرطنامه) آفر های خویش را به شکل سربسته که حاوی مهر و امضاء شرکت باشد به دفتر مرکزی بانک (AIB) الی تاریخ2022-05- 21ساعت 10 قبل از ظهر تسلیم نمایند.

 

این شرطنامه شامل موارد ذیل میباشد:

1.     مقدمه

2.     جزییات شرطنامه

3.     رهنمود برای داوطلبان

4.     شرایط مختص به داوطلبی

 


Details:

Date Posted: May 12, 2022 Closing Date: May 21, 2022
Type:Request for QuotationSector:Non-profit

Attachments

RFQ for Courier Services.pdf