آمر دیپارتمنت دیتابیس پوهنخی کمپیوتر ساینس

Master's Degree   Afghanistan, Kabul Full Time 197
Date Posted:Jun 23, 2022
Reference:CS_Hod_1401
Closing Date:Jul 7, 2022
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Computer Science
Nationality:Afghan
Salary Range:Salary is negotiable
Years of Experience:2 Years
Contract Duration:Not specified
Possibility of Contract Extension: Yes
Contract Type:Long-term
Probation Period:2 months
Required Languages:pashto,Dari,English

About Jahan University:

پوهنتون جهان درسال 1392 از وزارت محترم تحصیلات عالی در سرک سوم کارته نو ولایت کابل شروع به فعالیت نموده دارای پوهنخی های اقتصاد،کمپیوتر ساینس ،شرعیات و حقوق میباشد.

Job Summary:

مدیریت اعضای دیپارتمنت

پیشبرد امورات دیپارتمنت

پیشبرد امورات تضمین کیفیت دیپارتمنت

تدریس و تحقیق

Duties & Responsibilities:

۱-ریاست از جلسات دیپارتمنت؛

۲-تمثیل دیپارتمنت دربرابر نهاد های مافوق؛

۳-ترتیب پلان علمیاتی ،تطبیق و پلان کاری دیپارتمنت ؛

۴-تطبیق و تعقیب فصیله ها شورای علمی پوهنتون، پوهنځی و دیپارتمنت

۵- تکمیل اسناد تقرر، ترفیع علمی و انفکاک کادر علمی دیپارتمنت؛

۶-نظارت از تطبیق نصاب درسی و چگونگی پیشرفت دروس نظری، عملی و ساحوی مربوط به دیپارتمنت؛

۷-نظارت و تشویق کادر علمی و محصلان به انجام تحقیقات علمی در سطح دیپارتمنت؛

۸- نظارت از کمیته های سطح دیپارتمنت؛

۹- پیشبرد امورات کمیته های سپرده شده؛ 

۱۰-ارایه ابتکارات و نو آوری برای انکشاف و بهبود وضع دیپارتمنت و پوهنځی؛

۱۱-تلاش برای رفع نیازمندی های دیپارتمنت؛

۱۲-تنظیم امور اکادمیک و اداری دیپارتمنت؛

۱۳- عضویت و اجرای ارزیابی خودی دیپارتمنت، نظارت سالانه و ارزیابی دوره ای دیپارتمنت؛

۱۴-پیشنهاد برای تقدیر و تحسین از کار آن عده از اعضای دیپاتمنت که از خود ابتکار، برازنده گی و شایسته گی در تدریس، تحقیق و یا سایر فعالیت های اکادمیک نشان داده اند و درخواست مجازات در مورد آنعده اعضای دیپارتمنت که مرتکب تخلفات جدی میشوند؛

۱۵-ارایه گزارش فعالیت های دیپارتمنت به ریاست و شورای علمی پوهنځی؛

۱۶-ارزیابی فعالیت های اکادمیک اعضای کادر علمی دیپارتمنت در هرسمستر و ارایه آن به مجلس دیپارتمنت؛

۱۷-سایر وظایف که طبق احکام قانون به آمر دیپارتمنت تعلق می گیرد؛


Job Requirement:

  • حد اقل دارنده سند ماستری در رشته کمپیوتر ساینس دیپارتمنت دیتابیس
  • آشنایی با موارد تضمین کیفیت در سطح دیپارتمنت
  • حد اقل 2 سال تجربه در بخش آمریت
  • آشنایی با زبان ملی و انگلیسی
  • آشنایی با فنون اداری

Job Location:

Afghanistan, Kabul

Submission Guideline:

افراد واجد شرایط سی وی ،اسکن اسناد تحصیلی و تجارب کاری خویش را از طریق ایمیل آدرس های ذیل ارسال دارد و یا هارد اسناد دست داشته خویش را در آمریت منابع بشری پوهنتون جهان واقع سرک 3 کارته نو شهر کابل تسلیم نماید.

از شارت لیست افرادیکه تجربه ذکر شده را ندارد و یا اسناد درخواست شده را کامل ارسال نمی نماید معذوریم

job@jahan.edu.af

jobs.jahanuni@gmail.comSimilar jobs