مدیر حفظ و مراقبت و مسول خدماتی

Bachelor's Degree   Afghanistan, Kabul Full Time 526
Date Posted:May 15, 2022
Reference:000
Closing Date:May 22, 2022
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Male
Functional Area:Economic Growth,Business Administration
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:3 Years
Contract Duration:Not specified
Possibility of Contract Extension: Yes
Contract Type:Long-term
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Ariana Medical Complex:

Founded:  

In Afghanistan, private hospitals are the core of provision of health care services to the most of Afghan people. For instance, in Kabul alone, over 90% of the hospitals are privately owned and the main source of health care services to a mass majority of Kabul residents, neighboring provinces and patients from the far flung areas of the country. Health care is an emerging sector in Afghanistan, yet most of the patients in need of advanced tertiary care travel to abroad for treatment. According to a survey by the USAID about 70% of an average Afghan family’s monthly income is spent on healthcare and majority of this is paid to private health centers inside and outside the country. In an attempt to reduce the dependency of Afghans on traveling abroad for treatment, we believe that it is upon the private sector to enhance the quality of its service delivery and upgrade its facilities to address the demand within Afghanistan; reducing cost of treatment for an ordinary Afghan and playing

Job Summary:

 مدیر حفظ و مراقبت و مسول خدماتی

Duties & Responsibilities:

بخش حفظ و مراقبت:

 1. ترتیب و اراییه پلان های هفته وار, ماهوار و سالانه حفظ و مراقبت وبخش خدماتی به مدیریت اداری شفاخانه آریانا.
 2. مدیریت و نظارت از فعال نگهداشتن و ترمیم سیستم های آب رسانی، برق، جنراتور، مرکز گرمی، امورنجاری، رنگمالی، فلز کاری، تخلیه فاضلاب چاه های سپتیک، نلدوانی، خیاطی امور سرسبزی، پارکنگ , امور تنظیف و پاک کاری ساحات مربوطه به شفاخانه آریانا و مراقبت خدمات عمومی از وظایف اصلی شما می باشد.
 3. ترتیب پیشنهادات جهت انجام امور ترمیماتی، سرسبزی ، برق و آبرسانی ساحات مربوط به مراجع ذیصلاح شفاخانه.
 4. کنترول از تنظیم بهتر انرژی برق به تمام بخش های شفاخانه آریانا به منظور جلوگیری از سکتگی امور.
 5. مراقبت از امور تنظیمات از پاکی و صفائی محیط داخلی و ساختمان شفاخانه اریانا طی چک لست های ترتیب شده. 
 6. شناسائی و تشخیص نیازمندی های امور ترمیماتی، ساختمانی، بازسازی و سایر خدمات شفاخانه بر اساس پلان تدارکاتی و بودیجوی.
 7. ارزیابی اجراات و کارکردهای تمام کارکنان خدماتی تحت اثر مطابق پالیسی اداری شفاخانه آریانا.
 8. حفظ و نگهداشت راپورها و دیگر اسناد متعلق به حفظ و مراقبت و خدمات مربوطه.
 9. نظارت و کنترول از جریان کار قراردادی ‌ها در بخش ساختمان ها وسایر بخش های خدماتی.
 10. تسلیم‌ دهی به‌ موقع اجناس خریداری ‌شده به‌ مراجع ذیربط.
 11. دريافت و توزيع اجناس مطابق به درخواست کارمندان خدمات جهت مرفوع ساختن ضروریات دیپارتمنت های مربوطه
 12. سهمگیری در ترتيب گزارشات هفته وار ، ماهوار, و سالانه مدیریت اداری.

بخش خدماتی:

 1.  کنترول و حصول اطمینان از نظافت و پاکي شفاخانه مطابق به معیارات صحی.
 2. برگزاری برنامه های ارتقای ظرفیت مطابق ضرورت به تمام پرسونل خدماتی.
 3. نظارت از کارکرد پرسونل خدماتی در استقامت های ساحات تعین شده.
 4. مدیریت و اداره نمودن پرسونل خدماتی غرض حصول اطمینان از مؤثریت، تشویق و انظباط کاری شان و اینکه وظایف شانرا مطابق به معیارات شفاخانه انجام میدهند.
 5. نظارت از پاك كاري تمام وسايل كاري با احتياط كامل وهمچنان پاك كاري شيشه هاي كلكين ها, كف اطاقها و غیره.
 6. نظارت از فعالیت های پرسونل خدماتی جهت پاك كاري بخش های مختلف شفاخانه كه به اساس چک لست نیاز به پاك كاري دارند.
 7. ترتیب نمودن لست نوکریوالی کارمندان خدماتی شفاخانه مطابق به پلان عمومی جهت اجراات بهتر امورات خدماتی.
 8. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق اصول و مقررات شفاخانه آریانا به شما سپرده میشود.

Job Requirement:

درجه تحصیل:

 • داشتن حداقل سند تحصيلي لیسانس در یکی از رشته ها (اقتصاد, اداره و تجارت، انجینیری) به دارندگان درجه تحصيلي بالاتر در رشته های متذکره ارجحيت داده ميشود.

تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)

 1. داشتن حد اقل 3 سال تجربه کاري مرتبط به وظیفه (اولویت به کسانی داده میشود که تجارب مرتبط در بخش های, ساختمانی, برق, ترمیماتی و جنراتور داشه باشد).
 2. تسلط کامل به زبان های ملی و انگلیسی
 3. مهارت هاي کمپيوتر در برنامه های مرتبط به وظيفه
 4. توانائی در مدیریت، پلان گذاری و ارتباطات را داشته باشد.

Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired

Similar jobs