انجینر سوچبورد

 
Bachelor's Degree   Afghanistan, Kabul Full Time 1072
Date Posted:Sep 12, 2022
Reference:VA-DABS-HQs/14-0094
Closing Date:Sep 26, 2022
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Male
Functional Area:Electrical Engineering
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:2 - 3 Years
Contract Duration:Not specified
Possibility of Contract Extension: No
Contract Type:Permanent
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About DABS:

Founded:  

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.

Job Summary:

کارمند مذکوربه حیث انجینر سوچبورد - ریاست محترم حوزه تولید برق - سروبی اجرای وظیفه مینماید.

Duties & Responsibilities:

- تنظیم وترتیب نمودن پرسونل بهره برداری درشفت مربوطه

2- کنترول ومراقبت درست ازعمل کرد یومیه پرسونل بهره برداری ومتوجه ساختن آنها به ظایف محوله ایشان.

3- بهره برداری سا لم ازتمام تجهـیزات برقی –میخانیکی ازقبیل توربین ها – سوچ ها – ترانسفارمرها –لین های انتقالی برق با در نظرگرفتن دستورالعمل های تخنیکی فابریکه.

4- تدریس دروس تخنیکی انجنیری برای پرسونل بهره برداری درشفت مربوطه.

5- سنجش راپورهای تولیدی برق 24 ساعــــــته و ماهوار جنراتورها –ترانسفارمرها –لین های انتقا لی وسنجش مصرف وآمد آب .

6- کنترول وتشخـــیص عارضات یومیه ازتماما بخش های دستگا ه ازقـــــــــــــــــبیل جنراتورها- توربــــین ها – استیشن هوای 110 کیلو ولت وغیره مربوطـــــــات فابریکه ودرج عارضات فوق درکتاب مخصوص دیفکت.

7- ترتیب نمودن بلانکه ها بخاطر آما ده سا ختن ماشــــین ها – ترانسفارمرها- لین های انتقا لی برق وغیره تجهیزات جهت ترمیم وبعد ازترمیم درشفت مربوطه .

8- کنترول ازساحات ترمیم شده که توسط گروپ ترمیماتی اجراشده .


Job Requirement:

 

 

·        لیسانس در رشته برق

·        با داشتن دو سال تجربه کاری در بخش مربوطه

Job Location:

Afghanistan, Kabul

Submission Guideline:

Dear Applicant,

 The qualified and interested people can fill the online application form through the following link

 Link for online Apply

OnlineApplicationForm

 Link for online Apply http://hris.dabs.af/Recruit/Applicant/ApplicantApply/3A7DC062-E6DF-40FE-85FD-89BCBB737411

 Applicants also can submit hard copy of application/CV directly to DABS, HR chaman e Houzouri, Kabul Afghanistan. TEL 0202300034

DABS is an Equal Opportunity Employer. Candidates with good knowledge base and experience background are Mostly Preferred. DABS does not discriminate in employment on the race, religion, gender, political affiliation, disability, age or other non-merit factor.

 Attention: Those only short-listed candidates will be contacted for written test or interview.

The internal employees of DABS are required to get the approval of their respective head of division and submit it along with application; otherwise the application will be rejected.


Similar jobs