عضو مدیریت تحویلخانه

 
Diploma   Afghanistan, Kabul Full Time 1259
Date Posted:Sep 12, 2022
Reference:VA-DABS-HQs/14-0088
Closing Date:Sep 26, 2022
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Male
Functional Area:General,Business Administration ,Management
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:1 - 2 Years
Contract Duration:Not specified
Possibility of Contract Extension: No
Contract Type:Permanent
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About DABS:

Founded:  

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.

Job Summary:

کارکن مذکور به حیث کارمند تحویلخانه های محاسبه جنسی مدیریت مالی وحسابی ریاست محترم حوزه تولید برق - سروبی اجرای وظیفه مینماید.


Duties & Responsibilities:

1.       معامله اسنادهای وارده خریداری وغیره به چک وارده جنسی.

2.       ثبت ومعامله اسناد-خرچ معتمدین فابریکات سه گانه مرکز حوزه ومدیریت لین ولتاژبلند به چک صادره.

3.       مراقبت ازامورات تحویلخانه ها.

4.       مسوول حفظ ونگهداری وسایل وسامان الات مربوطه.

5.       حفظ اسرار اداره درهمه حالات.

6.       پیشبرد امور یومیه درچارچوب ارزش های ایمانی و وجدانی غرض حصول اهداف مشخص.

7.       اجرای تمام وظایف محوله به حسن صورت.

8.       اجرای سایر وظایف دروقت ضرورت. 

Job Requirement:

 

·        فوق بکلوریا در رشته های عمومی یا اداره و منجمنت

·        با داشتن یک سال تجربه کاری در بخش مربوطه

Job Location:

Afghanistan, Kabul

Submission Guideline:

Dear Applicant,

 The qualified and interested people can fill the online application form through the following link

 Link for online Apply

OnlineApplicationForm

 Link for online Apply  http://hris.dabs.af/Recruit/Applicant/ApplicantApply/08242F6C-5256-4826-B47A-929D85F5496A

 Applicants also can submit hard copy of application/CV directly to DABS, HR chaman e Houzouri, Kabul Afghanistan. TEL 0202300034

DABS is an Equal Opportunity Employer. Candidates with good knowledge base and experience background are Mostly Preferred. DABS does not discriminate in employment on the race, religion, gender, political affiliation, disability, age or other non-merit factor.

 Attention: Those only short-listed candidates will be contacted for written test or interview.

The internal employees of DABS are required to get the approval of their respective head of division and submit it along with application; otherwise the application will be rejected.


Similar jobs