مدیر قراردادها (ریاست ساختمانی امور برق)

 
Bachelor's Degree   Afghanistan, Kabul Full Time 1249
Date Posted:Sep 24, 2022
Reference:VA-DABS-HQs/14-0101
Closing Date:Oct 8, 2022
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Male
Functional Area:Economic Growth
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:3 - 4 Years
Contract Duration:Not specified
Possibility of Contract Extension: No
Contract Type:Permanent
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About DABS:

Founded:  

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.

Job Summary:

متصدی بخش تمام وظایف محوله مربوط مدیریت تهیه وتدارکات بخش قرارداد ها را به پیش میبرد.

Duties & Responsibilities:

·        اجراآت امورات یومیه قرار داد های منعقد شده.

·        پیگیری قرار داد های منعقده.

·        ترتیب نمودن نرخ نامه جهت پروسس قرار داد ها.

·        ترتیب نمودن فورم معلومات ابتدائی.

·        ترتیب نمودن فورم انفرادی.

·        جمع آوری مشخصات تخنیکی شعبات نیازمند .

·        ارائیه نمودن معلومات تکمیل وعدم تکمیل قرار داد ها.

·        پیگیری چک های وارده مدیریت محاسبه جنسی.


Job Requirement:

  •   لیسانس در رشته اقتصاد و داشتن سه سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه.


Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired